Mae Her Ynni Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig i Gymru , sy’n gweithredu  rhwng 2014 a 2020. Mae’n rhaglen a ariennir gan Ewrop sy’n darparu buddsoddiadau i gefnogi ystod eang o weithgareddau sy’n ymwneud â phethau fel amaethyddiaeth, gweithredu ar newid hinsawdd a datblygu cymunedau lleol.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Reach yw’r tîm sy’n gyfrifol am ddosbarthu cyllid i brosiectau a fydd yn ceisio cyflawni dyheadau’r Cynllun Datblygu Gwledig Cymru ehangach. Cwblhawyd nifer o brosiectau eisoes. Nid yw pob prosiect yn gysylltiedig ag ynni. Gellir gweld y rhestr lawn yma.

Bydd Her Ynni Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithredu tan 2020, yn cefnogi prosiect ynni cymunedol gwledig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn darparu cyfarwyddiadau i ddeiliaid tai sydd angen cyngor ar sut i gadw eu cartrefi’n gynnes. Mae’r prosiectau canlynol yn debyg i’r her ynni i ryw raddau o ran eu themâu. Mae’n werth edrych arnynt i weld yr hyn sydd wedi bod yn digwydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddar o ran gweithredu dros ynni a’r gymuned.

Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad

Cafodd y rhwydwaith hwn o sefydliadau ei sefydlu gan Reach, gan gynnig cyfleoedd i wirfoddoli yn yr awyr agored. Mae gan y wefan hon flog sy’n hysbysebu cyfleoedd ar y cyfryngau cymdeithasol, gan wneud gwirfoddoli’n fwy hygyrch a rhoi cyfle i bobl wneud y dewis gorau iddyn nhw.  Mae’r rhwydwaith yn cynnal cyfarfodydd bob chwarter.

Cyfleoedd ar gyfer Cynlluniau Ynni Adnewyddadwy Cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr Wledig

Nod yr astudiaeth ddichonoldeb hon oedd deall yn well gyfleoedd a hyfywedd cynlluniau ynni adnewyddadwy yn y gymuned. Daeth y prosiect, a oedd yn asesu’r diddordeb ymysg cymunedau ac yn nodi 55 o safleoedd ynni adnewyddadwy posib, i’r casgliad mai’r ffordd orau o symud ymlaen fyddai creu cymdeithas o fudd cymunedol i ddatblygu nifer o safleoedd ar yr un pryd. Darllenwch yr adroddiad llawn yma. ​

Astudiaeth Ymchwil  a Phecyn Cymorth ar gyfer Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Prosiect mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd hwn, a’i nod oedd darparu adnodd i gefnogi grwpiau gwledig lleol wrth iddynt gymryd rheolaeth dros asedau cyhoeddus, drwy’r Broses Trosglwyddo Asedau Cymunedol. Cynhyrchwyd pecyn cymorth gan y prosiect, a gellir ei weld yma.

Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy.