Os ydych yn ei chael hi’n anodd cadw eich cartref yn gynnes neu os yw’n anodd i chi dalu eich biliau ynni, mae cymorth ar gael. Mae’r ddau sefydliad isod yn cynnig cyngor am ddim ac yn ddiduedd ar bopeth sy’n ymwneud ag ynni. Gallwch eu ffonio a gofyn cwestiynau am  lwydni a lleithder, newid cyflenwr, dyledion tanwydd, drafftiau neu unrhyw beth arall. Neu, cymerwch gip ar rai o’r pynciau isod i gael rhagor o wybodaeth. 
0808 808 2234
Dydd Llun - dydd Gwener
9am - 7pm

Mae Nyth yn cynnig cyngor diduedd yn rhad ac am ddim a hefyd yn cynnig cefnogaeth i’ch helpu i ostwng eich biliau ynni . Ac i’r rheini sy’n gymwys, mae gan Nyth becyn o welliannau i effeithlonrwydd ynni  eich cartref, megis boeler newydd, gwres canolog neu insiwleiddio, y cyfan ar gael am ddim. 

Gallant helpu gyda phethau fel y canlynol:

  • arbed ynni a dŵr

  • rheoli arian

  • gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff gorau posib 

  •  a oes hawl gennych chi gael unrhyw fudd-daliadau i’ch helpu i godi eich incwm

03444 77 20 20
Dydd Llun – dydd Gwener
10am - 4pm

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor am ddim sy’n gyfrinachol ac yn annibynnol i helpu pobl i oresgyn eu problemau. Maent yn helpu gyda phopeth, o broblemau ariannol i faterion sy’n ymwneud â’r gwaith, tai a hawliau cwsmeriaid.

Gallwch ffonio Cyngor ar Bopeth am ddim neu alw heibio un o’i swyddfeydd neu sesiynau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr. ’Ewch i'r dudalen hon i weld pryd y byddant yn eich ardal chi.

I gysylltu eich cartref â’r grid nwy bydd angen ichi gysylltu â Western Power Distribution (y cyflenwr trydan yng Nghymru) ac â Wales & West Utilities, y cludwr nwy yn ardal Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 

Os ydych eisiau cael eich cysylltu â’r grid nwy ond heb fod yn siŵr sut i wneud hynny, gallwch ffonio Nyth neu Gyngor ar Bopeth. Os ydych wedi cael dyfynbris am gysylltiad â’r grid nwy ac mae’n anodd ichi ei fforddio, efallai y gallwch gael talebau neu grant. Gweler y gwasanaethau isod sy’n cynnig hyn.

Os yw eich incwm yn isel a’ch biliau tanwydd yn uchel, efallai fod gennych yr hawl i gael cymorth drwy’r Cynllun Cymorth Cartrefi Cynnes sydd gan Wales & West Utilities. Mae’n bosib y gallant ariannu eich cysylltiad â’r grid nwy.

Mae Wales & West Utilities yn gweithio mewn partneriaeth â chwmni arall o’r enw Integrated Energy Services i brosesu ceisiadau am y cynllun. Drwy ffonio’r rhif ffôn isod, cewch eich trosglwyddo at aelod o’r tîm yno.

01656 747623

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth am sut i gadw'n gynnes gartref neu leihau eich biliau, gweler y PDFs isod.

Cael y gorau gan eich cyflenwr nwy neu drydan
Stor-wressoggydion nos
Cadw'r aer oer allan
Gwres ac iechyd
Gwydro effeithlon o ran ynni
Gwresogyddion ystafell
Anwedd, lleithder a llwydni
Economy 7 meters
Prynu olew gwresogi domestig
Monitarau ynni eich defnydd o drydan mewn amser real
Show More

Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy.