Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy. 

Os ydych yn ei chael hi’n anodd cadw eich cartref yn gynnes neu os yw’n anodd i chi dalu eich biliau ynni, mae cymorth ar gael. Mae’r ddau sefydliad isod yn cynnig cyngor am ddim ac yn ddiduedd ar bopeth sy’n ymwneud ag ynni. Gallwch eu ffonio a gofyn cwestiynau am  lwydni a lleithder, newid cyflenwr, dyledion tanwydd, drafftiau neu unrhyw beth arall. Neu, cymerwch gip ar rai o’r pynciau isod i gael rhagor o wybodaeth. 
0808 808 2234
Dydd Llun - dydd Gwener
9am - 7pm

Mae Nyth yn cynnig cyngor diduedd yn rhad ac am ddim a hefyd yn cynnig cefnogaeth i’ch helpu i ostwng eich biliau ynni . Ac i’r rheini sy’n gymwys, mae gan Nyth becyn o welliannau i effeithlonrwydd ynni  eich cartref, megis boeler newydd, gwres canolog neu insiwleiddio, y cyfan ar gael am ddim. 

Gallant helpu gyda phethau fel y canlynol:

  • arbed ynni a dŵr

  • rheoli arian

  • gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff gorau posib 

  •  a oes hawl gennych chi gael unrhyw fudd-daliadau i’ch helpu i godi eich incwm

03444 77 20 20
Dydd Llun – dydd Gwener
10am - 4pm

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor am ddim sy’n gyfrinachol ac yn annibynnol i helpu pobl i oresgyn eu problemau. Maent yn helpu gyda phopeth, o broblemau ariannol i faterion sy’n ymwneud â’r gwaith, tai a hawliau cwsmeriaid.

Gallwch ffonio Cyngor ar Bopeth am ddim neu alw heibio un o’i swyddfeydd neu sesiynau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr. ’Ewch i'r dudalen hon i weld pryd y byddant yn eich ardal chi.

I gysylltu eich cartref â’r grid nwy bydd angen ichi gysylltu â Western Power Distribution (y cyflenwr trydan yng Nghymru) ac â Wales & West Utilities, y cludwr nwy yn ardal Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 

Os ydych eisiau cael eich cysylltu â’r grid nwy ond heb fod yn siŵr sut i wneud hynny, gallwch ffonio Nyth neu Gyngor ar Bopeth. Os ydych wedi cael dyfynbris am gysylltiad â’r grid nwy ac mae’n anodd ichi ei fforddio, efallai y gallwch gael talebau neu grant. Gweler y gwasanaethau isod sy’n cynnig hyn.

Os yw eich incwm yn isel a’ch biliau tanwydd yn uchel, efallai fod gennych yr hawl i gael cymorth drwy’r Cynllun Cymorth Cartrefi Cynnes sydd gan Wales & West Utilities. Mae’n bosib y gallant ariannu eich cysylltiad â’r grid nwy.

Mae Wales & West Utilities yn gweithio mewn partneriaeth â chwmni arall o’r enw Integrated Energy Services i brosesu ceisiadau am y cynllun. Drwy ffonio’r rhif ffôn isod, cewch eich trosglwyddo at aelod o’r tîm yno.

01656 747623

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth am sut i gadw'n gynnes gartref neu leihau eich biliau, gweler y PDFs isod.

Cael y gorau gan eich cyflenwr nwy neu drydan
Stor-wressoggydion nos
Cadw'r aer oer allan
Gwres ac iechyd
Gwydro effeithlon o ran ynni
Gwresogyddion ystafell
Anwedd, lleithder a llwydni
Economy 7 meters
Prynu olew gwresogi domestig
Monitarau ynni eich defnydd o drydan mewn amser real
Show More