Mae llawer yn digwydd o ran ynni lleol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr – a chymorth i’w gael hefyd! Mae hon yn adeg dda ichi ddod ynghyd yn y gymuned i ddatblygu prosiect ynni. Isod ceir yr wybodaeth gyffredinol  am y gwahanol sefydliadau yn yr ardal a all helpu eich grŵp lleol chi i wireddu eich syniadau.

Mae Ynni Lleol yn rhoi cyngor cynhwysfawr, arweiniad ac arian i grwpiau sy’n dymuno creu prosiect ynni adnewyddadwy. Nod y pecyn adnoddau yw llywio grwpiau drwy’r holl broses o sefydlu prosiect ynni adnewyddadwy.

Beth mae’n ei wneud?

Mae Adfywio Cymru yn cynnig mentora gan gymheiriaid a chymorth technegol gan gymunedau eraill sy’n gweithredu yn erbyn newid hinsawdd. Nid yw’n rhwydwaith ar gyfer prosiectau ynni yn unig, yn hytrach mae’n cysylltu grwpiau amgylcheddol o bob cwr o Gymru.

Beth mae’n ei wneud?

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn sefydliad aelodaeth ar gyfer grwpiau ynni cymunedol. Ar ei wefan, mae llawer o astudiaethau achos am brosiectau lleol, yn ogystal â gwybodaeth am wahanol dechnolegau ynni.

Beth mae’n ei wneud?
Beth mae’n ei wneud?

Mae Locality yn rhwydwaith cenedlaethol a sefydliad aelodaeth ar gyfer grwpiau cymunedol sy’n gweithio ar amrywiaeth eang o faterion lleol, gan gynnwys ynni a’r amgylchedd. Maent yn cynnig rhywfaint o arian ar gyfer prosiectau cymunedol ac yn cynnig cymorth i gychwyn prosiectau.

Beth mae’n ei wneud?

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn rhedeg Environet Cymru, rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy’n gweithio i gefnogi unrhyw grŵp cymunedol sy’n dymuno  dechrau prosiect amgylcheddol. Maent yn cynnig cymorth a gwybodaeth dros y ffôn.

Beth mae’n ei wneud?

Mae diweddariad cyllido Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trosolwg o’r arian sydd ar gael i grwpiau ac elusennau ar gyfer prosiectau ac achosion amgylcheddol.

Beth mae’n ei wneud?

Mae gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Pen-y-bont danysgrifiad i Grantfinder, gwasanaeth chwilio am arian i sefydliadau cymunedol.

Beth mae’n ei wneud?

Mae gan y Centre for Sustainable Energy adnoddau ar-lein ar brosiectau ynni cymunedol, ac mae’n cynnig cymorth i grwpiau cynllunio lleol. Bydd hefyd yn helpu un grŵp o Sir Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu prosiect ynni drwy Her Ynni Sir Pen-y-bont ar Ogwr.  

Beth mae’n ei wneud?
Cofiwch – os oes angen unrhyw help arnoch chi gyda’ch ynni yn y cartref, gallwch ffonio Nyth neu Gyngor ar Bopeth i gael cyngor diduedd am ddim. Gweler Dod o hyd i gymorth i gael rhagor o wybodaeth.

Mae NEA Cymru yn cynnig hyfforddiant ar dlodi tanwydd a chyngor i bobl a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes cynghori ar ynni.  Maent hefyd yn rheoli Rhwydwaith Gweithredu yn erbyn Tlodi Tanwydd ar-lein er mwyn cysylltu sefydliadau a grwpiau sy’n gweithio gyda thlodi tanwydd â’i gilydd.

Beth mae’n ei wneud?

Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy.