Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ar sut i gadw’n gynnes yn eich cartref, neu sut i ostwng eich biliau, gweler ynni cartref. 

Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am yr help sydd ar gael i grwpiau sy’n rhedeg prosiectau ynni lleol, ewch i (local energy) ynni lleol. 

Os ydych chi’n byw mewn ardal wledig o Sir Pen-y-bont ar Ogwr ac yn dymuno sefydlu prosiect ynni lleol, gweler prosiect ynni Pen-y-bont ar Ogwr wledig. 

Mae Her Ynni Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig i Gymru sy’n rhedeg o 2014 i 2020. Mae’n rhaglen a ariennir gan Ewrop ac mae’n darparu buddsoddiad i gefnogi ystod eang o weithgareddau sy’n cynnwys amaethyddiaeth, gweithredu newid hinsawdd a datblygu cymunedau gwledig.

Mae’r Her yn ceisio annog pobl Pen-y-bont ar Ogwr i feddwl a gweithredu ar faterion ynni drwy wneud pethau fel dod o hyd i gymorth gyda’u biliau ynni, gwneud eu cartref yn fwy effeithlon o ran yno, neu ddod ynghyd yn y gymuned i greu prosiect ynni lleol yn eu hardal.

Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy.