Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, ynghyd â’r grŵp o wirfoddolwyr ym Mharc Gwledig Bryngarw, yn cymryd rhan yn Her Ynni Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu prosiect ynni lleol gyda chefnogaeth gan y Ganolfan Ynni Cynaliadwy (CYC).

Caiff Parc Gwledig Bryngarw ym Mrynmenyn ei redeg gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’n croesawu dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

 

Mae Awen yn ymrwymedig i wella ei chynaladwyedd amgylcheddol a lleihau ei hôl troed carbon, ac mae’n cynllunio rhai digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag ynni ym Mryngarw gyda CYC i gynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth o fewn y gymuned leol.

 

Mae yna nifer o brosiectau ynni cymunedol llwyddiannus yn Ne Cymru eisoes, a dim ond yn ddiweddar y daeth y cyhoeddiad am £6.5 miliwn ar gyfer y prosiect ynni dŵr pwll glo cyntaf ar raddfa fawr yn y DU yng Nghaerau ger Maesteg, sydd hefyd o fewn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Mae "Ynni lleol" yn ymwneud â  phob math o brosiectau amrywiol mewn gwahanol gymunedau. Weithiau, bydd pobl yn dod at ei gilydd i osod technolegau ynni adnewyddadwy, megis tyrbinau  gwynt neu baneli solar.

Ond mewn achosion eraill bydd pobl yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r rheini sy’n dioddef o dlodi tanwydd yn eu hardal, neu i arbrofi â thechnolegau a syniadau newydd i leihau costau gwresogi eu cartrefi.

Rydym wedi llunio’r llyfryn hwn i roi syniad ichi o rai o’r prosiectau cyffrous sydd eisoes ar waith yn yr ardal leol.

thumbnailcymraeg.JPG

Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy.