Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy. 

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, ynghyd â’r grŵp o wirfoddolwyr ym Mharc Gwledig Bryngarw, yn cymryd rhan yn Her Ynni Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu prosiect ynni lleol gyda chefnogaeth gan y Ganolfan Ynni Cynaliadwy (CYC).

Caiff Parc Gwledig Bryngarw ym Mrynmenyn ei redeg gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, elusen gofrestredig, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’n croesawu dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

 

Mae Awen yn ymrwymedig i wella ei chynaladwyedd amgylcheddol a lleihau ei hôl troed carbon, ac mae’n cynllunio rhai digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag ynni ym Mryngarw gyda CYC i gynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth o fewn y gymuned leol.

 

Mae yna nifer o brosiectau ynni cymunedol llwyddiannus yn Ne Cymru eisoes, a dim ond yn ddiweddar y daeth y cyhoeddiad am £6.5 miliwn ar gyfer y prosiect ynni dŵr pwll glo cyntaf ar raddfa fawr yn y DU yng Nghaerau ger Maesteg, sydd hefyd o fewn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Mae "Ynni lleol" yn ymwneud â  phob math o brosiectau amrywiol mewn gwahanol gymunedau. Weithiau, bydd pobl yn dod at ei gilydd i osod technolegau ynni adnewyddadwy, megis tyrbinau  gwynt neu baneli solar.

Ond mewn achosion eraill bydd pobl yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r rheini sy’n dioddef o dlodi tanwydd yn eu hardal, neu i arbrofi â thechnolegau a syniadau newydd i leihau costau gwresogi eu cartrefi.

Rydym wedi llunio’r llyfryn hwn i roi syniad ichi o rai o’r prosiectau cyffrous sydd eisoes ar waith yn yr ardal leol.

thumbnailcymraeg.JPG